Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Regulamin czytelni i ICIM

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Czytelnia

 1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać:
  • uczniowie;
  • nauczyciele;
  • pracownicy szkoły;
  • rodzice;
  • inne osoby w porozumieniu z bibliotekarzem (absolwenci, emerytowani nauczyciele).
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki tj. zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 3. Korzystający z czytelni każdorazowo wpisują się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.
 4. Książki znajdujące się w księgozbiorze podręcznym są udostępniane do wykorzystania tylko na miejscu w czytelni.
 5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.
 6. Wykorzystane czasopisma i książki oddaje się bibliotekarzowi.
 7. Czasopisma metodyczne i inne mogą być wypożyczane przez nauczycieli na okres jednego tygodnia.
 8. Torby i kurtki należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.
 9. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 10. Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie i nie przeszkadzanie innym.
 11. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy.
 12. Czytelnicy obowiązani są do poszanowania książek i czasopism.
 13. Czytelników obowiązuje poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom i nauczycielom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej z wyłączeniem przerw międzylekcyjnych.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM i uzyskać od opiekuna login i hasło do konta z odpowiednim poziomem uprawnień.
 5. Przy jednym stanowisku może pracować maksymalnie jedna osoba.
 6. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 7. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 8. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 9. Dyskietki i inne nośniki danych przed użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusowym.
 10. Używanie sprzętu komputerowego (w tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 11. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 12. Zabrania się:
  • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
  • instalowania własnych programów, gier oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu itp.),
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.
 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 14. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 16. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta, stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.
 17. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.