Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Regulaminy

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników szkolnych dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

aktualizacja: 1 września 2020 r.

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione z dotacji MEN są własnością Szkoły.

3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki ( materiały edukacyjne) mające  postać papierową .

4. Podręczniki uczniowie wypożyczają osobiście w bibliotece szkolnej.

5. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić najpóźniej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

6. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.

7. Wypożyczone podręczniki należy obłożyć okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki ( podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki uczniów).

8. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, rysować, zaznaczać, wycinać, zaginać stron ( załączniki i płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie załącznika lub płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika).

9. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany owijki.

10. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników ( kolejnych części) nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania zobowiązań.

11. Rodzic / prawny Opiekun/ ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku    zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek (za uszkodzenie uznaje się : zalanie książki wodą, napojem, wyrwaną kartkę, podartą kartkę, rozerwanie książki, popisanie trwałe na książce, ogólne znaczne zużycie wynikające z niedbałości).

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani, do zaopatrzenia dziecka w nowe materiały ćwiczeniowe, we własnym zakresie.

13. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, jest on zobowiązany do oddania w bibliotece szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.

14. Rodzic/ prawny Opiekun/, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze wypożyczenie zobowiązany jest do zapłaty za podręcznik. Kwotę należy wpłacić na konto obsługiwane przez BS Duszniki o/ Szamotuły, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. Dowód wpłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

 

                                                        OŚWIADCZENIE

Przyjmuję do wiadomości i stosowania postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna uczennicę/ucznia klasy ____ podręczniki będące własnością biblioteki SP nr 1 im. S. Staszica w Szamotułach. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki szkoła może sprawę skierować na drogę postępowania sądowego.

Zapoznałem /łam się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać:

                                                                                     Podpis rodzica /opiekuna:

 

Nazwisko i imię ucznia

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania nagród książkowych uczniom klas 8

na koniec roku szkolnego

(dotyczy osiągnięć w klasie 8)

aktualizacja: 1września 2020 r.

 

 

I. Uczeń może być nagrodzony na koniec roku szkolnego za:

1) szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,

2) wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach,

3) 100% frekwencję na lekcjach w ciągu całego roku szkolnego.

 

II. Ustala się następujące warunki przyznania nagrody książkowej uczniom klas 8 na koniec rokuszkolnego:

Uczeń musi spełnić przynajmniej dwa warunki spośród podanych niżej.

1) świadectwo z wyróżnieniem - średnią ocen powyżej 4,75,

2) wzorowa, bardzo dobra lub dobra ocena zachowania,

3)osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i wyższym

4) szczególna aktywność w pracy na rzecz szkoły np. w samorządzie, bibliotece szkolnej, poczcie sztandarowym,

5) 100 0/0 obecności na lekcjach w ciągu całego roku szkolnego.

 

III.Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.

IV. Kandydatów do nagrody zgłaszają wychowawcy klas na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej, przedstawiając konkretne osiągnięcia ucznia.

V. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody książkowej podejmuje Rada Pedagogiczna.

VI. Wręczenie nagród następuje podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

                    W SZAMOTUŁACH NA CZAS PANDEMII COVID-19

 

aktualizacja: 1 września 2020 r.

 

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na tabliczce na drzwiach biblioteki.

 

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

 

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

 

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj.1 czytelnik (pozostali oczekują na korytarzu z zachowaniem bezpiecznej odległości).

 

5. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.

 

§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 

1. W czasie epidemii czytelnikom ogranicza się wolny dostęp do półek (książki podaje nauczyciel bibliotekarz) oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

 

2.Wypożyczanie podręczników i lektur odbywać się będzie tylko według ustalonego harmonogramu, podczas lekcji z wychowawcą lub innym nauczycielem.

 

3.Zawiesza się do odwołania wypożyczanie bajek i beletrystyki.

 

§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 

1. Stanowisko przyjmowania zwrotów znajduje się przy drzwiach wejściowych do biblioteki, osłonięte przesłoną ochronną. Zwracane książki/podręczniki, uczeń układa pojedynczo na ladzie.

 

2. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pojemnika, na wskazane miejsce.

 

3. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę.

 

4. Zwracane egzemplarze są poddawane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

 

5.W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśniania spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów prosimy kontaktować się przez dziennik elektroniczny lub email: bibliotekarz@sp1szamotuly.dlaedu.pl

 

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 

1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

 

2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

 

3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Wypożyczalnia

 1. Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać:
  • uczniowie;
  • nauczyciele;
  • pracownicy szkoły;
  • rodzice;
  • inne osoby w porozumieniu z bibliotekarzem (absolwenci, emerytowani nauczyciele).
 2. Każdy czytelnik winien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać godziny jej otwarcia.
 3. Wypożyczać książki można wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. W wypożyczalni obowiązuje częściowo wolny dostęp do półek.
 5. Uczeń może wypożyczyć dwie książki w tym jedną lekturę, na okres jednego miesiąca.
 6. Nauczyciel na koncie może mieć maksymalnie 10 książek na okres jednego miesiąca.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 8. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki lub inne materiały. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia, zobowiązany jest odkupić ten sam tytuł lub inny, wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (wartości obecnej ceny rynkowej).
 9. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej do 10 czerwca każdego roku szkolnego.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy), również w trakcie roku szkolnego, zobowiązani są do pobrania potwierdzającego bibliotece zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki i przedłożenia go dyrektorowi lub wychowawcy.
 11. Na terenie biblioteki obowiązuje cisza (porozumiewamy się między sobą szeptem) i zakaz spożywania posiłków.
 12. Torby i kurtki należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.

 

 

Regulamin czytelni i ICIM

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Czytelnia

 1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać:
  • uczniowie;
  • nauczyciele;
  • pracownicy szkoły;
  • rodzice;
  • inne osoby w porozumieniu z bibliotekarzem (absolwenci, emerytowani nauczyciele).
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki tj. zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 3. Korzystający z czytelni każdorazowo wpisują się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.
 4. Książki znajdujące się w księgozbiorze podręcznym są udostępniane do wykorzystania tylko na miejscu w czytelni.
 5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.
 6. Wykorzystane czasopisma i książki oddaje się bibliotekarzowi.
 7. Czasopisma metodyczne i inne mogą być wypożyczane przez nauczycieli na okres jednego tygodnia.
 8. Torby i kurtki należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.
 9. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 10. Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie i nie przeszkadzanie innym.
 11. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy.
 12. Czytelnicy obowiązani są do poszanowania książek i czasopism.
 13. Czytelników obowiązuje poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 

 1. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom i nauczycielom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej z wyłączeniem przerw międzylekcyjnych.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM i uzyskać od opiekuna login i hasło do konta z odpowiednim poziomem uprawnień.
 5. Przy jednym stanowisku może pracować maksymalnie jedna osoba.
 6. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 7. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 8. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 9. Dyskietki i inne nośniki danych przed użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusowym.
 10. Używanie sprzętu komputerowego (w tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 11. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 12. Zabrania się:
  • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
  • instalowania własnych programów, gier oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu itp.),
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.
 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 14. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 16. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta, stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.
 17. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.