Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Biblioteka w Statucie Szkoły

BIBLIOTEKA SZKOLNA

I. Postanowienia ogólne

§ 115

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą:
 1. realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
 2. realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 3. doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
 4. popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

§ 116

 1. Z biblioteki mogą korzystać:
 1. uczniowie,
 2. nauczyciele i pracownicy szkoły,
 3. rodzice.

§ 117

 1. Dyrektor szkoły:
 1. zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarzy godziny otwarcia biblioteki,
 2. zatwierdza plan pracy biblioteki,
 3. zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na jej działalność – w sposób umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych, multimedialnych itp.) i koniecznego sprzętu,
 4. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami lub standardami (w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką),
 5. wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej,
 6. zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni),
 7. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,
 8. sprawuje nadzór nad biblioteką.

§ 118

 1. Rada pedagogiczna:
 1. analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku),
 2. opiniuje regulamin biblioteki.

§ 119

 1. Nauczyciele i wychowawcy:
 1. współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 2. współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
 3. znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
 4. współdziałają z nauczycielami-bibliotekarzami w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

§ 120

 1. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki. (załącznik)

II. Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§ 121

 1. Biblioteka szkolna:
 1. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
 2. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
 3. współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
 4. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
 5. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,
 6. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,
 7. wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),
 8. zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,
 9. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 10. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

§ 122

 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 1. Praca pedagogiczna:
 1. udostępnianie zbiorów,
 2. udzielanie informacji,
 3. poradnictwo w doborze lektury,
 4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie z programem ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” –w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem),
 5. indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.,
 6. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 7. inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
 8. pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
 9. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
 1. Prace organizacyjno-techniczne:
 1. gromadzenie zbiorów,
 2. ewidencja i opracowanie zbiorów,
 3. selekcja zbiorów,
 4. konserwacja zbiorów,
 5. prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego w tym elektronicznego),
 6. prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna),
 7. projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy,
 8. planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,
 9. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 10. udział w kontroli zbiorów (skontrum).
 1. Inne obowiązki i uprawnienia:
 1. odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,
 2. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
 3. współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,
 4. współpraca z rodzicami,
 5. współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi, instytucjami, organizacjami, zakładami pracy,
 6. proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

III. Organizacja biblioteki

§ 123

 1. Lokal biblioteki składa się z:
 1. wypożyczalni,
 2. czytelni,
 3. pokoju opracowania zbiorów.

§ 124

 1. Wyposażenie biblioteki stanowią:
 1. Odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają:
 1. bezpieczne i funkcjonalne funkcjonowanie oraz udostępnianie zbiorów,
 2. zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizacje przypisanych bibliotece zadań.
 1. Sprzęt przeciwpożarowy.

§ 125

 1. Czas pracy biblioteki:
 1. biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 2. szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w ogólnodostępnym miejscu,
 3. jeden dzień w tygodniu jest wewnętrznym dniem pracy biblioteki. W tym dniu ze zbiorów bibliotecznych można korzystać wyłącznie w czytelni; wypożyczalnia jest nieczynna.

§ 126

 1. Zbiory:
 1. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki.
 2. Rodzaje zbiorów:
 1. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
 2. programy i podręczniki szkolne,
 3. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
 4. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
 5. czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, gazety,
 6. podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
 7. dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,
 8. materiały regionalne.
 1. W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:
 1. księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,
 2. księgozbiór podręczny w czytelni,
 3. zbiory wydzielone częściowo – w pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły za pokwitowaniem ich odbioru przez nauczyciela na podstawie protokołu przekazania w użytkowanie wraz z deklaracją o przyjęciu odpowiedzialności materialnej.
 1. Zabezpieczenie zbiorów
 1. dwa zamki patentowe w drzwiach głównych, po jednym zamku w drzwiach wewnętrznych biblioteki, kraty w oknach,
 2. dostęp do kluczy biblioteki mają wyłącznie nauczyciele-bibliotekarzy,
 3. klucze zapasowe przechowuje się w kasie szkoły w zamkniętej kopercie, odpowiednio opisanej i opieczętowanej,
 4. klucze zapasowe do biblioteki szkolnej mogą być użyte przez woźnego, dyrektora szkoły, sekretarkę w przypadku nagłego zagrożenia mienia biblioteki lub z powodu innych bardzo ważnych przyczyn,
 5. w przypadku użycia kluczy zapasowych przez osoby wymienione w punkcie d), sporządza się odpowiedni protokół.

§ 127

 1. Pracownicy:
 1. w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora szkoły (w przypadku obsady co najmniej 2-osobowej),
 3. zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków oraz w planie pracy.

§ 128

 1. Finansowanie wydatków:
 1. podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów,
 2. planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły,
 3. biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł.